SZKOŁA

REGULAMIN

REGULAMIN SEKCJI I ZAJĘĆ REKREACYJNYCH

SZKOŁY SPORTÓW KONNYCH

 

1. Zajęcie z jazdy konnej są prowadzone przez Stowarzyszenie Szkołę Sportów Konnych z siedzibą w Koczargach Nowych, ul. Warszawska 548, 05-082 Stare Babice, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000507958 nazywane dalej „Szkołą” lub w skrócie „SSK”.

2. Zajęcia prowadzone są w Koczargach Nowych, przy ul. Warszawskiej 548 przez współpracujących ze Stowarzyszeniem instruktorów jeździectwa oraz trenerów posiadających Certyfikat Polskiego Związku Jeździeckie.

3. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci od lat 6, młodzież i dorośli.

4. Szkoła prowadzi zajęcia w sekcjach jeździeckich zwane dalej „sekcjami” i zajęcia poza nimi zwane dalej „zajęciami rekreacyjnymi”

5. Zajęcie prowadzone są od wtorku do niedzieli.

6. Aktualny cennik usług SSK zamieszczony jest na stronie internetowej www.szkolasportowkonnych.pl i stanowi on integralną część regulaminu.

7. Wniesienie opłaty za zajęcia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

8. Dla nowych klientów koszt jazdy próbnej wynosi 75 zł

9. Każdy uczestnik zajęć lub osoba przebywająca na terenie Szkoły ma obowiązek przestrzegać powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

10. W czasie zajęć (jazdy konnej, przebywania w boksie, przeprowadzania konia) uczniów obowiązuje odpowiedni strój ochronny zgodnego z wymogami bezpieczeństwa, tj.:

♦ buty za kostkę (sztyblety, oficerki, itp.),

♦ niekrępujące ruchów elastyczne spodnie (bryczesy, itp.),

♦ kask jeździecki z trzypunktowym zapięciem,

♦ w miarę możliwości rękawiczki zabezpieczające dłonie przed otarciami,

♦ kamizelka ochronna w przypadku osób małoletnich (do 15 roku życia obowiązkowa, dla osób starszych również zalecamy kamizelki),

♦ związane włosy w kucyk, a najlepiej warkocz.

♦ Szkoła w miarę możliwości zapewnia niepełnoletnim uczestnikom zajęć kamizelki ochronne oraz kaski.

11. Osoba, która nie ma odpowiedniego stroju ochronnego nie zostanie dopuszczona do zajęć.

12. Uczestnik jest zobowiązany stawić się przygotowany w Szkole, co najmniej 25 minut przed umówioną godziną rozpoczęcia jazdy konnej. W tym czasie samodzielnie przygotowuje konia do zajęć, by być gotowym do jego wyprowadzenia ze stajni na co najmniej 5 minut przed godziną rozpoczęcia treningu. W razie spóźnienia uczestnika instruktor może, według swojego uznania, przesunąć moment rozpoczęcia zajęć albo odmówić spóźnionemu uczestnictwa w treningu. W przypadku spóźnienia powyżej 10 minut instruktor ma obowiązek niedopuszczenie uczestnika do jazdy, aby nie dezorganizować treningu grupy. Odpowiednio wczesne przybycie na zajęcia zapewnia zarówno punktualne rozpoczęcie jazdy jak i brak stresu i pośpiechu, które prowadzą do sytuacji niebezpiecznych. Wyjątkiem są zajęcia na lonży, należy stawić się w stajni 5 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć.

13. Informacje o wszelkich planowanych zmianach w terminach zajęć Szkoła powinna umieścić na stronie www szkoły lub tablicy informacyjnej lub powiadomić mailem (albo telefonicznie) na 7 dni przed planowaną zmianą

14. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie jazd z przyczyn od niej niezależnych

15. Zarówno Szkoła, jak i instruktorzy posiadają umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim.

16. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z wyłącznej winy osób trzecich.

17. Zabrania się wstępu na zajęcia osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Osoby takie nie zostaną dopuszczone do jazdy.

18. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kontuzje, uszczerbki zdrowia będące wynikiem niestosowania się do postanowień Regulaminu lub poleceń instruktora lub opiekuna konia.

19. Wszelkie wątpliwości i kwestie sporne należy omawiać z Kierownikiem wyszkolenia Szkoły – Włodzimierzem Gieryszewskim lub Zofią Klimaszewską.

20. Uczestnik wyraża zgodę na filmowanie i fotografowanie przez Szkołę zajęć i jazd próbnych, w których uczestniczy oraz na wykorzystanie swojego wizerunku do celów szkoleniowych i promocyjno-marketingowych. Szkoła może zatrzymywać i udostępniać nagrania z zastrzeżeniem, że wizerunek ten nie może być rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi przedstawianą osobę w negatywnym świetle

21. Szkoła informuje, a uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że koń jest zwierzęciem płochliwym i nieprzewidywalnym, co może być przyczyną urazu, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

 

SEKCJE

 

22. Zajęcia w szkole prowadzone są w pięciu sekcjach: Sekcja Przedszkole Jeździeckie (SPJ), Sekcja Pierwszy Krok (SPK), Sekcja Szkolenia Podstawowego (SSP), Grupa Sportu Konnego (GSK). Oferta sekcji jeździeckich zamieszczona na stronie Szkoły www.szkolasportowkonnych.pl jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.

23. Grafik sekcji publikowany w pierwszym miesiącu semestru jest grafikiem wstępnym i może ulec zmianie

24. Uruchomienie grupy treningowej (sekcyjnej) następuje z chwilą rejestracji / zapisania się minimalnej liczby osób do danej grupy (3 osoby). Szkoła zastrzega sobie prawo do likwidacji grupy jeśli nie będzie zarejestrowanej minimalnej obsady. Ostateczną decyzję o uruchomieniu sekcji podejmuje Kierownik wyszkolenia Szkoły - Włodzimierz Gieryszewski lub Zofia Klimaszewska.

25. Warunkiem przyjęcia do SPJ jest:

♦ Ukończenie kursu nauki jazdy na lonży w SSK lub,

♦ Umiejętność samodzielnego poruszania się w stępie i kłusie

♦ Umiejętność samodzielnego czyszczenia i siodłania konia zgodnie z zasadami BHP - udział w kursie prowadzonym przez Szkołę

♦ Zawsze ostateczną decyzję przyjęcia do sekcji podejmuje instruktor prowadzący grupę

26. Warunkiem przyjęcia ucznia do SPK jest:

♦ Ukończenie kursu w sekcji SPJ w SSK lub,

♦ znajomość zasad BHP jazdy konnej - udział w kursie prowadzonym przez Szkołę

♦ umiejętność samodzielnego czyszczenia, siodłania konia oraz nakładania ogłowia - udział w kursie prowadzonym przez Szkołę

♦ umiejętność samodzielnego poruszanie się w stępie i kłusie i galopie.

♦ Zawsze ostateczną decyzję przyjęcia do sekcji podejmuje instruktor prowadzący grupę

27. Warunkiem przyjęcia do SSP jest:

♦ Posiadanie Brązowej Odznaki Jeździeckiej PZJ

♦ Pozytywna opinia instruktora prowadzącego grupę.

♦ Zawsze ostateczną decyzję przyjęcia do sekcji podejmuje instruktor prowadzący grupę

28. Warunkiem przyjęcia do GSK jest:

♦ Posiadanie Srebrnej Odznaki Jeździeckie PZJ,

♦ Pozytywna opinia instruktora prowadzącego grupę,

♦ Zawsze ostateczną decyzję przyjęcia do sekcji podejmuje instruktor prowadzący grupę

 

30. O umiejętnościach ucznia decyduje szkoleniowiec prowadzący zajęcia.

31. Osoby nie spełniające ww. kryteriów będą zapisywane na jazdy rekreacyjne.

32. Zajęcia są podzielone na dwa semestry: zimowy i letni. Semestr zimowy rozpoczyna się w pierwszym tygodniu września (dokładny grafik sekcji znajduje się na stronie internetowej szkolasportowkonnych.pl w zakładce „grafik sekcji” i trwa do piątku poprzedzającego rozpoczęcie szkolnych ferii zimowych. Natomiast semestr letni rozpoczyna się w pierwszy wtorek po szkolnych feriach zimowych i trwa do dnia zakończenia roku szkolnego (ostatni piątek roku szkolnego).

33. Gwarancją zapisu do sekcji jest wpłacenie zaliczki w wysokości 400 zł. Każdy semestr może być opłacony maksymalnie w dwóch ratach. Obowiązują następujące terminy wpłat za zajęcia: semestr zimowy: I rata do 15.10, II rata do 15.12; semestr letni: I rata do 15.03, II rata do 15.05

34. Przydział uczestników do danej sekcji oraz przydział koni odbywa się po jeździe próbnej, która służy zweryfikowaniu umiejętności jeźdźca i opracowania dla niego indywidualnego programu jazd konnych oraz dopasowania odpowiedniego konia. Decyzję o przydziale podejmuje Kierownik wyszkolenia Szkoły – Włodzimierz Gieryszewski w porozumieniu z instruktorem danej sekcji. Jeźdźcy dobierani są w grupy na podstawie: umiejętności, wieku oraz aspiracji jeździeckich.

35. Szkoła w ramach opłaty semestralnej zapewnia uczestnikom zajęć z jazdy konnej:

♦ odpowiednio wyszkolone konie,

♦ dostęp do odpowiednio wyposażonej ujeżdżalni lub krytej ujeżdżalni, zgodnie z grafikiem treningów,

♦ podstawowy sprzęt jeździecki (siodło, ogłowie),

♦ opiekę instruktorską zgodnie z Regulaminem,

♦ pomieszczenia socjalne, w tym szatnię,

♦ w miarę dostępności stałe szafki współdzielone maksymalnie przez 4 jeźdźców,

♦ jednorazowe użyczenie konia na egzamin na odznaki jeździeckie PZJ pod warunkiem pozytywnej opinii trenera oraz organizacji egzaminu na terenie Szkoły,

♦ w miarę możliwości technicznych filmowanie i omawianie treningów oraz zawodów, zgodnie z zakresem usług w sekcjach jeździeckich,

♦ dla osób zainteresowanych konsultację z psychologiem sportu (obowiązkowe dla uczestników GSK i GSM).

36. Odwołanie zajęć przez uczestnika, może nastąpić jedynie w przypadku powiadomienia biura SSK o ich anulowaniu do godziny 19.00, a w weekend do godziny 16:00  (każde zgłoszenie po tej godzinie nie jest akceptowane) dnia poprzedzającego zajęcia. Powiadomienie może nastąpić tylko poprzez wysłanie wiadomości SMS lub maila w innym przypadku może zostać uznane za nieważne. W takiej sytuacji uczestnik ma możliwość odrobienia zajęć w ciągu miesiąca od dnia nieobecności, w terminach ustalonych ze Szkołą. Z chwilą odwołania zajęć później niż wyznaczony termin, uczeń traci prawo do odrobienia zgłoszonej nieobecności. W przypadku dłuższej nieobecności nie wynikającej z choroby (potwierdzonej zaświadczeniem od lekarza) lub kontuzji nie wynikającej z uczestnictwa w zajęciach Szkoły, uczestnikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia. Szkoła w wyjątkowych przypadkach może odstąpić od tej zasady. Po umówieniu się na odrabianie jazdy również można ją odwołać najpóźniej do 19.00 dnia poprzedzającego zajęcia. W innym wypadku "odrabinka" zostaje uznana za odbytą i nie ma możliwości ponownej jazdy. Jazdy „odrabianki” odbywają się w dostępnych terminach i z dostępnym instruktorem. Niekoniecznie jest to instruktor prowadzący sekcję.

37. Terminy zajęć określone są w grafiku zajęć. Terminy zajęć dodatkowych uzgadniane są z uczestnikami telefonicznie, e-mailem lub osobiście. Grafik zajęć uwzględnia ilość treningów w danej sekcji jeździeckiej.

38. Trening trwa około 60 minut i obejmuje wyłącznie jazdę konną (liczoną od wyjścia do wejścia do stajni). Specyfika treningu sportowego powoduje, że niektóre treningi mogą się wydłużyć lub trwać krócej, jeżeli takie są jego założenia.

39. W przypadku kontuzji jeźdźca (nabytej w trakcie treningów w SSK) Szkoła zwraca:

♦ połowę kosztów niewykorzystanych jazd z gwarancją miejsca w sekcji dla jeźdźca,

♦ całą opłatę za treningi bez gwarancji miejsca w sekcji.

40. Odwołanie zajęć przez Szkołę może nastąpić z uwagi na zawody jeździeckie, egzaminy na odznaki lub inne nieprzewidziane okoliczności (np. ekstremalne warunki atmosferyczne) z zastrzeżeniem, że Szkoła ma obowiązek zapewnić odbiór takich jazd w danym semestrze lub zwrócić pobrane opłaty za nie przeprowadzone zajęcia. Wyjątkiem od niniejszej reguły rozliczenia odwołanych jazd jest sytuacja, gdy uczestnik startuje w zawodach jeździeckich, z powodu których odwołano tradycyjny trening lub podchodzi do egzaminu na odznakę. Wówczas uczestnictwo w zawodach, egzaminach itp. rozliczane jest jako przeprowadzony trening, a uczestnik nie ponosi kosztów wypożyczenia konia i nie wnosi opłaty za opiekę trenerską.

41. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora prowadzącego grupę w czasie trwania semestru bez podania przyczyny oraz do organizowania zastępstw w prowadzeniu zajęć.

42. Wszyscy uczniowie sekcji mają obowiązek posiadania aktualnych badań medycyny sportowej oraz ubezpieczenia NNW w jeździe konnej.

 

ZAJĘCIA REKREACYJNE

 

43. Oferta zajęć rekreacyjny Szkoły to:

♦ Nauka na lonży -> 60 min: zajęcia dla osób od 6 roku życia. W ramach zajęć prowadzimy obowiązkową naukę czyszczenia konia, około 15 minut. Zajęcia na koniu trwają około 45minut. Wraz z podnoszeniem umiejętności oporządzania konia nauka siodłania i czyszczenia zastępowana jest nauką jazdy konnej.

 ♦ Nauka na lonży -> 30 min.: zajęcia dla osób od 6 roku życia. Zajęcia nie obejmują nauki czyszczenia i siodłania konia. Jest to 30 minut zajęć na koniu.

♦ Oprowadzanka -> 15 lub 30 min.: ćwiczenia i zabawy w siodle dla najmłodszych dzieci w wieku 3-6 lat, zapoznanie z końmi, nie jest to nauka jazdy konnej

♦ Nauka jazdy w grupie -> 60 min.: zajęcia przeznaczone dla osób, które samodzielnie przygotowują konia do treningu. Poruszają się samodzielnie przynajmniej w stępie, kłusie z początkami nauki galopu. Zajęcia prowadzone w grupach 4 osobowych.

♦ Indywidualne nauka jazdy -> 60 min.: indywidualne zajęcia jazy konnej dla osób, które samodzielnie przygotowują konia do treningu. Poruszają się samodzielnie przynajmniej w stępie, kłusie z początkami nauki galopu.

44. Szkoła nie gwarantuje stałego instruktora prowadzącego zajęcia, jednak w miarę możliwości stara się dobierać tego samego instruktora.

45. Zajęcia prowadzone są przez asystentów instruktorów, którzy są zatrudnieni przez Szkołę oraz instruktorów posiadających certyfikat PZJ i są zatrudnieni lub współpracują ze Szkołą

46. Opłatą za regularne zajęcia rekreacyjne jest wykupienie karnetu imiennego na 10 lub 5 h zajęć wg cennika.

47. Karnet pozostaje w biurze Szkoły. Po każdych zajęciach instruktor prowadzący lub pracownik biura odkreśla odbyte zajęcia razem z datą i własnoręcznym podpisem.

48. Wykupienie karnetu jest możliwe tylko przy ustaleniu stałego terminu zajęć, co najmniej raz w tygodniu

49. Karnet ważny jest 3 miesiące od daty wystawienia

50. Odwołanie zajęć przez uczestnika, może nastąpić jedynie w przypadku powiadomienia biura SSK o ich anulowaniu do godziny 19.00, a w weekend do godziny 16:00  (każde zgłoszenie po tej godzinie nie jest akceptowane) dnia poprzedzającego zajęcia. Powiadomienie może nastąpić tylko poprzez wysłanie wiadomości SMS lub maila w innym przypadku może zostać uznane za nieważne. Z chwilą odwołania zajęć później niż wyznaczony termin dana jazda zostaje odznaczona w karnecie jako odbyta. W przypadku dłuższej nieobecności niewynikającej z choroby (potwierdzonej zaświadczeniem od lekarza) lub kontuzji nie wynikającej z uczestnictwa w zajęciach Szkoły, uczestnikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia. Szkoła w wyjątkowych przypadkach może odstąpić od tej zasady.

51. Nagminne odwoływanie zajęć przez uczestników, spóźnianie się lub nieprzychodzenie na zajęcia powoduje skreślenie z grafiku zajęć bez zwrotu kosztów niewyjeżdżonych jazd.

52. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania jazdy z uwagi na zawody wewnętrzne, egzaminy na odznaki lub inne nieprzewidziane sytuacje (np. ekstremalne warunki pogodowe).

53. Jazda próbna służy zweryfikowaniu umiejętności uczestnika w celu opracowania dla niego indywidualnego programu jazd konnych oraz w celu dopasowania uczestnika do odpowiedniej poziomem grupy jeździeckiej.

54. Instruktor prowadzący podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika do odpowiedniego kursu jeździeckiego.

MISJA I ZADANIA

Misja

Szkoła Sportów Konnych swoją działalność opiera na idei wychowania przez sport. Szkolenie jeździeckie prowadzone jest systemowo, permanentnie, bezpiecznie i ma na celu promowanie aktywności fizycznej oraz podnoszenie poziomu techniki jeździeckiej naszych uczniów.

Czytaj więcej: MISJA I ZADANIA

TRENERZY

 • Włodzimierz Gieryszewski

  Instruktor, zawodnik, kierownik do spraw logistyki, współzałożyciel Szkoły. Od 2003 roku zawodowo zajmuje się jazdą konną. Pracę z końmi rozpoczął w 1996 roku działając w 328 Konnej Warszawskiej Drużynie Harcerskiej w barwach 7Pułku Ułanów Lubelskich. Współpracował z firmą Horsestunt biorąc udział w pokazach jeździeckich, najpierw jako pomocnik następnie jako kaskader konny. W międzyczasie uczestniczy w przedstawieniach pierwszego w Polsce teatru konnego. W 2003 roku zdobywa uprawnienia instruktora jazdy konnej i srebrną odznakę jeździecką. Od 2004 roku jest czynnym instruktorem jazdy konnej. Od 2007 roku w ramach obozów jeździeckich przygotowuje jeźdźców do egzaminów na odznaki jeździeckie PZJ. W 2011 roku uzyskał uprawnienia Instruktora szkolenia podstawowego Polskiego Związku Jeździeckiego. Czynny zawodnik. WKKW Miłośnik wędrówek górskich, świetny kucharz. Zawsze uśmiechnięty, z dużym poczuciem humoru. Potrafi rozładować napiętą sytuacje.
 • OLGa BLUSIEWICZ - SERWIN

  Instruktor, zawodnik. Pierwsze kroki w jeździectwie stawiała jeszcze jako dziecko w latach dziewięćdziesiątych w ognisku TKKF Zatrasie na warszawskim Żoliborzu. Od 2010 roku jest instruktorem rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna, a od 2015 instruktorem szkolenia podstawowego PZJ. Posiada uprawnienia sędziego III klasy w skokach przez przeszkody oraz ujeżdżeniu. Stara się stale rozwijać, dlatego bierze udział w licznych szkoleniach i warsztatach. Przygotowuje dzieci do odznak jeździeckich i pierwszych startów w zawodach. Kładzie nacisk na poprawną interpretację zachowań koni i ich relacji z ludźmi. Uważa, że rozwój to stałe wychodzenie ze swojej strefy komfortu. Właścicielka samych najszybszych zwierząt - folbluta Arnolda i charta Dudka.

   

 • Barbara biedrzycka

  Instruktor Szkolenia Podstawowego PZJ, czynny zawodnik skoków przez przeszkody, z 2 letnim doświadczeniem w startach w WKKW. Z jeździectwem związana od dziecka, a ze Szkołą Sportów Konnych od 2012 roku. Swoją przygodę z SSK rozpoczęła trenując pod okiem  Włodzimierza Gieryszewskiego i Tomasza Olszewskiego. W tym czasie zdała złotą odznakę jeździecką i otrzymała uprawnienia sędziego 3 klasy ujeżdżania i skoków. Trenuje dzieci do odznak jeździeckich i ich pierwszych zawodów. Na treningach jest wymagająca i konsekwentna. Jej indywidualne podejście do dziecka skutkuje znakomitymi efektami w szkoleniu. Na co dzień studiuje fizjoterapie na AWF, regularnie trenując przy tym na Arrowku. Od 2 lat jest dumną posiadaczką swojego ukochanego psa Cookie.
 • KATARZYNA GRABOWSKA

 • MAGDALENA "OPOS" ZAMOJSKA

 • ZUZANNA SZYMAŃSKA

 • AGATA BORKOWSKA

 

 

 

ZAPISZ SIĘ:

KALENDARZ SZKOLNY

Październik 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31