REGULAMIN ZAJĘĆ REKREACYJNYCH

 

1.    Zajęcia z jazdy konnej prowadzone są przez Stowarzyszenie Klub Sportów Konnych Stare Babice z siedzibą w  Koczargach Nowych, ul. Warszawska 548, 05-082 Stare Babice, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000507958 nazywane dalej „Stowarzyszeniem”, które prowadzi „Szkołę Sportów Konnych” nazywane dalej Szkołą. Nazwa „Szkoła Sportów Konnych” jest nazwą handlową i nie posiada samodzielnej osobowości prawnej. Wszelkie czynności prawne prowadzone są przez Stowarzyszenie.
2.     Zajęcia prowadzone są na terenie Szkoły Sportów Konnych mieszczącej się w Koczargach Nowych, przy ul. Warszawskiej 548. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby: dzieci od lat 6, młodzież i dorośli.
3.     Zajęcia prowadzone są od wtorku do niedzieli zgodnie z aktualnym grafikiem jazd rekreacyjnych dostępnych na stronie internetowej Szkoły oraz na tablicach informacyjnych.
4.    Wszyscy jeźdźcy rekreacyjny są objęci ubezpieczeniem NNW na terenie Szkoły.
5.    Ceny usług podane są w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej Szkoły oraz na tablicach informacyjnych w stajni. Stanowi on integralną część niniejszego regulaminu.
6.    Oferta zajęć rekreacyjnych Szkoły Sportów Konnych to:
 • Nauka na lonży - 60 min.: Zajęcia dla osób powyżej 6 lat. W ramach zajęć prowadzimy obowiązkową naukę czyszczenia konia ok 15 minut. Zajęcia na koniu trwają ok 45 minut. Wraz z podnoszeniem umiejętności czyszczenia o siodłania nauka siodłania i czyszczenia zastępowana jest nauką jazdy konnej
 • Nauka na lonży – 30 min.: Zajęcia dla osób powyżej 6 lat. Zajęcia nie obejmują nauki czyszczenia i siodłania konia. Jest to 30 min zajęć na koniu.
 • Oprowadzanka – 15min, 30 min.: Ćwiczenia i zabawy w siodle dla najmłodszych dzieci w wieku 3-6 lat.
 • nauka jazdy w grupie 60 min.: Zajęcia przeznaczone dla osób, które samodzielnie przygotowują konia do treningu i poruszają się samodzielnie w stępie, kłusie z początkami nauki galopu. Zajęcia prowadzone są w grupach do 4 osób.
 • Indywidualna nauka jazdy 60 min.: Zajęcia indywidualne.

7.    Szkoła nie gwarantuje stałego instruktora prowadzącego zajęcie. Szkoła w miarę możliwości stara się dobierać tego samego instruktora.
8.    Zajęcia prowadzone są przez asystentów instruktorów, którzy są zatrudnieni przez Stowarzyszenie oraz instruktorów posiadających certyfikat Polskiego Związku Jeździeckiego i są zatrudnieniu lub współpracują ze Stowarzyszeniem.
9.    Dla nowych klientów koszt pierwszych zajęć wynosi 60zł.
10.    Opłatą za regularne zajęcia jest wykupienie imiennego karnetu na 10+1 lub 5 h zajęć wg cennika.  Karnet  pozostaję w biurze Szkoły. Po każdych zajęciach instruktor prowadzący odkreśla w obecności uczestnika odbyte zajęcia razem z datą i własnym podpisem. Wykupienie karnetu jest możliwe tylko przy ustaleniu stałego terminu zajęć co najmniej raz w tygodniu. Karnet ważny jest 3 miesiące od daty wystawienia.
11.    Odwoływanie zajęć przez uczestników, może nastąpić do godziny 19.00 dnia poprzedzającego zajęcia. W przypadku odwołania zajęć później niż wyznaczony termin, dana jazda zostaje odznaczona w karnecie jako odbyta. W przypadku dłuższej choroby lub kontuzji nie wynikającej z uczestniczenia w zajęciach Szkoły, uczestnikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia. Szkoła w wyjątkowych przypadkach może odstąpić od tej zasady.
12.    Nagminne odwoływanie zajęć przez uczestników, spóźnianie się lub nie przychodzenie powoduje skreśleniem z grafiku zajęć bez zwrotu kosztów nie wyjeżdżonych jazd. 
13.    Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania jazdy z uwagi na zawody wewnętrzne, egzaminy na odznaki lub inne nieprzewidziane ( ekstremalne warunki atmosferyczne) z zastrzeżeniem, że Szkoła ma obowiązek zapewnić odbiór takich jazd w danym semestrze lub zwrot kosztów za nie przeprowadzonych zajęć.
14.    Szkoła w ramach opłaty zapewnia uczestnikom zajęć z jazdy konnej:
 • Odpowiednio wyszkolone konie,
 • korzystanie z wyposażonej  ujeżdżalni lub krytej ujeżdżalni zgodnie z grafikiem treningów,
 • podstawowy sprzęt jeździecki (siodło, ogłowie),
 • opiekę instruktorską zgodnie z regulaminem,
 • szatnię,  stałe szafki za oddzielną opłatą, dla osób jeżdżących co najmniej 2 razy w tygodniu bezpłatnie w miarę dostępności,

15.    W czasie zajęć (jazdy konnej, przebywania w boksie, przeprowadzania konia) uczestnicy są zobowiązani do noszenia odpowiedniego stroju ochronnego zgodnego z wymogami bezpieczeństwa, tj.:
 • butów za kostkę (sztyblety, oficerki, itp.)
 • niekrępujących ruchów elastycznych spodni (bryczesy, itp.)
 • kasku jeździeckiego z trzypunktowym zapięciem,
 • w miarę możliwości rękawiczek zabezpieczających dłonie przed otarciami
 • kamizelki ochronnej w przypadku osób małoletnich (osób, które nie przekroczyły 18 roku życia).
 • Szkoła  w miarę możliwości zapewnia niepełnoletnim uczestnikom zajęć kamizelki ochronne oraz kaski.

16.    Osoba, która nie ma odpowiedniego stroju ochronnego nie zostanie dopuszczona do zajęć.
17.    Każdy uczestnik zajęć lub osoba przebywająca na terenie Szkoły   ma obowiązek przestrzegać powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
18.    Jazda próbna służy zweryfikowaniu umiejętności uczestnika w celu opracowania dla niego indywidualnego programu jazd konnych oraz w celu dopasowania do uczestnika odpowiedniego konia. W zależności od oceny stopnia umiejętności jeździeckich podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika do jazdy samodzielnej lub kursu dla początkujących na lonży. Szkoła może filmować uczestników podczas jazd próbnych oraz zatrzymywać i udostępniać nagrania do celów szkoleniowych.
19.    Uczestnik jest zobowiązany stawić się przygotowany w Szkole, co najmniej 20 minut przed umówioną godziną rozpoczęcia jazdy konnej, tak aby samodzielnie przygotować konia do zajęć oraz być gotowym do wyprowadzenia konia z boksu na co najmniej 5 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć, tak aby o godzinie podanej w planie zajęć być z gotowym do jazdy koniem. W razie spóźnienia uczestnika instruktor może, według swojego uznania, przesunąć moment rozpoczęcia jazdy albo odmówić dopuszczenia uczestnika do jazdy. W przypadku spóźnienia powyżej 10 minut instruktor ma obowiązek niedopuszczenie uczestnika do jazdy aby nie przeszkadzać innym w prowadzeniu treningu grupy. Odpowiednio wczesne przybycie na zajęcia zapewnia zarówno punktualne rozpoczęcie jazdy jak i brak stresu i pośpiechu, które prowadzą do sytuacji niebezpiecznych.
20.    Zabrania się wstępu na zajęcia osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Osoby takie nie zostaną dopuszczone do jazdy.
21.    Wszelkie zmiany w terminach zajęć Szkoła powinna umieścić na stronie Szkoły, tablicy informacyjnej i powiadomić mailem lub telefonicznie na 7 dni przed planowaną zmianą.
22.    Szkoła Sportów Konnych nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie jazd z przyczyn od niego niezależnych.
23.    Zarówno Szkoła, jak i instruktorzy posiadają umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim.
24.    Szkoła  nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z wyłącznej winy osób trzecich.
25.    Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kontuzje, uszczerbki zdrowia będące wynikiem niestosowania się do postanowień Regulaminu lub poleceń instruktora lub opiekuna konia.
26.    Wszelkie wątpliwości i kwestie sporne należy omawiać z Kierownikiem wyszkolenia Szkoły – Włodzmierzem Gieryszewskim. 
27.    Szkoła  informuje, a uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że koń jest zwierzęciem płochliwym i nieprzewidywalnym, co może być przyczyną urazu, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
 
 

 

ZAPISZ SIĘ:

KALENDARZ SZKOLNY

Styczeń 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31