REGULAMIN ZAJĘĆ SZKOLNYCH

1.    Zajęcia z jazdy konnej prowadzone są przez Stowarzyszenie Klub Sportów Konnych Stare Babice z siedzibą w  Koczargach Nowych, ul. Warszawska 548, 05-082 Stare Babice, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000507958 nazywane dalej „Stowarzyszeniem”, które prowadzi „Szkołę Sportów Konnych” nazywane dalej Szkołą. Nazwa „Szkoła Sportów Konnych” jest nazwą handlową i nie posiada samodzielnej osobowości prawnej. Wszelkie czynności prawne prowadzone są przez Stowarzyszenie.
2.    Zajęcia prowadzone są w Koczargach Nowych, przy ul. Warszawskiej 548 przez współpracujących ze Stowarzyszeniem instruktorów jeździectwa oraz trenerów posiadających Certyfikat Polskiego Związku Jeździeckie.
3.    W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci od lat 6, młodzież i dorośli.
4.    Aktualny cennik usług SSK zamieszczony jest na stronie internetowej www.szkolasportowkonnych.pl.
5.    Wniesienie opłaty za zajęcia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
6.    Zajęcia w szkole prowadzone są w pięciu sekcjach: Sekcja Przedszkole Jeździeckie (SPJ), Sekcja Pierwszy Krok (SPK), Sekcja Szkolenia Podstawowego (SSP), Grupa Sportu Konnego(GSK), Grupa Mistrzostwa Sportowego (GMS). Oferta sekcji jeździeckich zamieszczona na stronie Szkoły www.szkolasportowkonnych.pl jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.
7. Grafik publikowany w pierwszym miesiącu semestru jest grafikiem wstępnym i może ulec zmianie
8. Uruchomienie grupy treningowej następuje z chwilą rejestracji / zapisania się minimalnej liczby osób do danej grupy (3 osoby). Szkoła zastrzega sobie prawo do likwidacji grupy jeśli nie będzie zarejestrowanej minimalnej obsady. Ostateczną decyzję o uruchomieniu sekcji podejmuje Kierownik wyszkolenia Szkoły - Włodzimierz Gieryszewski lub Zofia Klimaszewska.
9.    Warunkiem przyjęcia do SPJ jest:

 • Ukończenie kursu nauki jazdy na lonży w SSK lub,
 • Umiejętność samodzielnego poruszania się w stępie i kłusie
 • Umiejętność samodzielnego czyszczenia i siodłania konia zgodnie z zasadami BHP - udział w kursie   prowadzonym przez Szkołę

10.    Warunkiem przyjęcia ucznia do SPK jest:

 •  znajomość zasad BHP jazdy konnej -  udział w kursie prowadzonym przez Szkołę
 • umiejętność samodzielnego czyszczenia, siodłania konia oraz nakładania ogłowia -  udział w kursie   prowadzonym przez Szkołę
 • umiejętność samodzielnego poruszanie się w stępie i kłusie i galopie.


11.    Warunkiem przyjęcia do SSP jest: Posiadanie Brązowej Odznaki Jeździeckiej PZJ oraz pozytywna opinia instruktora prowadzącego grupę.
12.   Warunkiem przyjęcia do GSK jest posiadanie Srebrnej Odznaki Jeździeckie PZJ oraz pozytywna opinia instruktora prowadzącego grupę.
13.   Warunkiem do przyjęcia do GMS jest:   

 • posiadanie Srebrnej Odznaki Jeździeckie PZJ,
 • posiadanie lub dzierżawienie własnego konia stojącego w Szkole
 • chęć uczestniczenia w zawodach jeździeckich
 • pozytywna opinia instruktora prowadzącego grupę.

14.    O umiejętnościach ucznia decyduje szkoleniowiec prowadzący zajęcia.
15.    Osoby nie spełniające ww. kryteriów będą zapisywane na jazdy rekreacyjne.
16.    Zajęcia są podzielone na dwa semestry: zimowy i letni. W roku szkolnym 2017/2018 semestr zimowy rozpoczyna się 2 września 2017 r. i trwa do dnia rozpoczęcia szkolnych ferii zimowych tj. do dnia 12 stycznia 2018 r. Natomiast semestr letni trwa od 30 stycznia do czerwca 2018 r.
17.    Każdy semestr może być opłacony maksymalnie w dwóch ratach. Obowiązują następujące terminy wpłat za zajęcia: semestr zimowy: I rata do 30.09.2017, II rata do 30.11.2017; semestr letni: I rata do 15.03.2018, II rata do 15.05.2018.
18.    Przydział uczestników do danej sekcji oraz przydział koni odbywa się po jeździe próbnej, która służy zweryfikowaniu umiejętności jeźdźca i opracowania dla niego indywidualnego programu jazd konnych oraz dopasowania odpowiedniego konia. Decyzję o przydziale podejmuje Kierownik wyszkolenia Szkoły – Włodzimierz Gieryszewski w porozumieniu z instruktorem danej sekcji. Jeźdźcy dobierani są w grupy na podstawie: umiejętności, wieku oraz aspiracji jeździeckich. Z racji powstających szczególnych relacji pomiędzy jeźdźcem a koniem, brany jest także pod uwagę stosunek emocjonalny uczestnika do przydzielanego wierzchowca.
19.    Szkoła w ramach opłaty semestralnej zapewnia uczestnikom zajęć z jazdy konnej:  

 • odpowiednio wyszkolone konie,
 • dostęp do odpowiednio wyposażonej ujeżdżalni lub krytej ujeżdżalni, zgodnie z grafikiem treningów,
 • podstawowy sprzęt jeździecki (siodło, ogłowie),
 • opiekę instruktorską zgodnie z Regulaminem,
 • pomieszczenia socjalne, w tym szatnię,
 • w miarę dostępności stałe szafki współdzielone maksymalnie przez 4 jeźdźców,
 • jednorazowe użyczenie konia na egzamin na odznaki jeździeckie PZJ pod warunkiem pozytywnej opinii trenera oraz organizacji egzaminu na terenie Szkoły,
 • w miarę możliwości technicznych filmowanie i omawianie treningów oraz zawodów, zgodnie z zakresem usług w sekcjach jeździeckich,
 • dla osób zainteresowanych konsultację z psychologiem sportu (obowiązkowe dla uczestników GSK i GSM).

20.    Każdy uczestnik zajęć lub osoba przebywająca na terenie Szkoły ma obowiązek przestrzegać powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.  
21.    W czasie zajęć (jazdy konnej, przebywania w boksie, przeprowadzania konia) uczniów obowiązuje odpowiedni strój ochronny zgodnego z wymogami bezpieczeństwa, tj.:

 • buty za kostkę (sztyblety, oficerki, itp.),
 • niekrępujące ruchów elastyczne spodnie (bryczesy, itp.),
 • kask jeździecki z trzypunktowym zapięciem,
 • w miarę możliwości rękawiczki zabezpieczające dłonie przed otarciami,
 • kamizelka ochronna w przypadku osób małoletnich (do 18 roku życia),
 • związane włosy w kucyk, a najlepiej warkocz.
 • Szkoła w miarę możliwości zapewnia niepełnoletnim uczestnikom zajęć kamizelki ochronne oraz kaski.


22.    Osoba, która nie ma odpowiedniego stroju ochronnego nie zostanie dopuszczona do zajęć.
23.    Terminy zajęć określone są w kalendarzu zajęć. Terminy zajęć dodatkowych uzgadniane są z uczestnikami telefonicznie, e-mailem lub osobiście. Kalendarz zajęć uwzględnia ilość treningów w danej sekcji jeździeckiej.
24.    Trening trwa około 60 minut i obejmuje wyłącznie jazdę konną (liczoną od wyjścia do wejścia do stajni). Specyfika treningu sportowego powoduje, że niektóre treningi mogą się wydłużyć lub trwać krócej, jeżeli takie są jego założenia. 
25.    Uczestnik jest zobowiązany stawić się przygotowany w Szkole, co najmniej 30 minut przed umówioną godziną rozpoczęcia jazdy konnej. W tym czasie samodzielnie przygotowuje konia do zajęć, by być gotowym do jego wyprowadzenia ze stajni na co najmniej 5 minut przed godziną rozpoczęcia treningu. W razie spóźnienia uczestnika instruktor może, według swojego uznania, przesunąć moment rozpoczęcia zajęć albo odmówić spóźnionemu uczestnictwa w treningu. W przypadku spóźnienia powyżej 10 minut instruktor ma obowiązek niedopuszczenie uczestnika do jazdy, aby nie dezorganizować treningu grupy. Odpowiednio wczesne przybycie na zajęcia zapewnia zarówno punktualne rozpoczęcie jazdy jak i brak stresu i pośpiechu, które prowadzą do sytuacji niebezpiecznych.
26.    Odwołanie zajęć przez uczestnika, może nastąpić jedynie w przypadku powiadomienia biura SSK o ich anulowaniu do godziny 19.00 dnia poprzedzającego zajęcia. W takiej sytuacji uczestnik ma możliwość odrobienia zajęć w ciągu miesiąca od dnia nieobecności, w terminach ustalonych ze Szkołą. Z chwilą odwołania zajęć później niż wyznaczony termin, uczeń traci prawo do odrobienia zgłoszonej nieobecności. W przypadku dłuższej nieobecności nie wynikającej z choroby lub kontuzji, uczestnikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia. Szkoła w wyjątkowych przypadkach może odstąpić od tej zasady.
Po umówieniu się na odrabianie jazdy również można ją odwołać najpóźniej do 19.00 dnia poprzedzającego zajęcia. W innym wypadku "odrabinka" zostaje uznana za odbytą i nie ma możliwości ponownej jazdy.
27. W przypadku kontuzji jeźdźca (nabytej w trakcie treningów w SSK lub poza nią) Szkoła zwraca:

 • połowę kosztów niewykorzystanych jazd z gwarancją miejsca w sekcji dla jeźdźca,
 • całą opłatę za treningi bez gwarancji miejsca w sekcji.

28.    Odwołanie zajęć przez Szkołę może nastąpić z uwagi na zawody jeździeckie, egzaminy na odznaki lub inne nieprzewidziane okoliczności (np. ekstremalne warunki atmosferyczne) z zastrzeżeniem, że Szkoła ma obowiązek zapewnić odbiór takich jazd w danym semestrze lub zwrócić pobrane opłaty za nie przeprowadzone zajęcia. Wyjątkiem od niniejszej reguły rozliczenia odwołanych jazd jest sytuacja, gdy uczestnik startuje w zawodach jeździeckich, z powodu których odwołano tradycyjny trening lub podchodzi do egzaminu na odznakę. Wówczas uczestnictwo w zawodach, egzaminach itp. rozliczane jest jako przeprowadzony trening, a uczestnik nie ponosi kosztów wypożyczenia konia i nie wnosi opłaty za opiekę trenerską.
29.    Informacje o wszelkich planowanych zmianach w terminach zajęć Szkoła powinna umieścić na stronie www szkoły, tablicy informacyjnej i powiadomić mailem lub telefonicznie na 7 dni przed planowaną zmianą.
30.    Szkoła Sportów Konnych nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie jazd z przyczyn od niej niezależnych.
31.    SSK zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora prowadzącego grupę w czasie trwania semestru bez podania przyczyny oraz do organizowania zastępstw w prowadzeniu zajęć.
32.    Wszyscy uczniowie Szkoły mają obowiązek posiadania aktualnych badań medycyny sportowej oraz  ubezpieczenia NNW w jeździe konnej.
33.    Zarówno Szkoła, jak i instruktorzy posiadają umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim.
34.    Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z wyłącznej winy osób trzecich.
35.    Zabrania się wstępu na zajęcia osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Osoby takie nie zostaną dopuszczone do jazdy.
36.    Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kontuzje, uszczerbki zdrowia będące wynikiem niestosowania się do postanowień Regulaminu lub poleceń instruktora lub opiekuna konia.
37.    Wszelkie wątpliwości i kwestie sporne należy omawiać z Kierownikiem wyszkolenia Szkoły – Włodzimierzem Gieryszewskim lub Zofią Klimaszewską.
38.    Uczestnik wyraża zgodę na filmowanie i fotografowanie przez Szkołę zajęć i jazd próbnych, w których uczestniczy oraz na wykorzystanie swojego wizerunku do celów szkoleniowych i promocyjnych. SSK może zatrzymywać i udostępniać nagrania z zastrzeżeniem, że wizerunek ten nie może być rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi przedstawianą osobę w negatywnym świetle.
39.    Szkoła informuje, a uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że koń jest zwierzęciem płochliwym i nieprzewidywalnym, co może być przyczyną urazu, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

 

ZAPISZ SIĘ:

KALENDARZ SZKOLNY

Styczeń 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31